کم نور شدن بخشی از صفحه تلویزیون

Don`t copy text!